Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w każdej formie: telefonicznie faksem, pocztą, drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email lub Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem http://sklep.protektor-polska.pl/.

2. Sprzedaż przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość prowadzona jest przez PROTEKTOR-POLSKA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy (kod: 85-079) przy ul Kościuszki 27/610, posiadający REGON: 382358932, NIP: PL 9671424944

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

4. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

5. Zamieszczone informacje o Towarze, ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronie internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie Towarów oraz składanie zamówień.

7. Formularze Zamówienia oraz Przyjęcia Zamówienia do realizacji są przechowywane w formie elektronicznej i mogą zostać udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.

8. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionego towaru.

9. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia lub założenia Konta.

10. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od godziny 7.30 do godziny 16.30.

11. Zamówienia za pomocą strony internetowej można składać przez 365/366 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za wyjątkiem: a) okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconym przez operatorów sieci, z których usług korzysta Sprzedający lub Kupujący, b) okresów awarii, za które nie ponosi odpowiedzialności Sprzedający (np. awaria sieci energetycznej), c) okresy niezbędnej konserwacji systemu teleinformatycznego Sprzedającego Ponadto zamówienia w Sklepie internetowym można składać telefonicznie u Sprzedawcy pod numerem telefonu +48 884 077 377w godzinach od 7.30 do 16.30.

12. Prawem właściwym jest prawo polskie.

§ 2 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

3. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności firmie obsługującej Elektroniczne Płatności, firmie świadczącej Usługę Transportową, tylko w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji Zamówienia.

6. Postanowienia ust. 5 Nie dotyczą sytuacji, w której Sprzedający uzyska osobną zgodę na przekazanie danych osobowych. W takiej sytuacji dane takie mogą zostać przekazane zgodnie z zakresem i na warunkach określonych w osobnej zgodzie na przekazanie danych osobowych.

7. Administrując danymi osobowymi, Sprzedający działa w zgodzie z przepisami prawa polskiego.

8. Sprzedający jest zarejestrowany w bazie danych Generalnego Inspektora Danych Osobowych jako podmiot przetwarzający dane osobowe.

§ 3 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin, który jest regulaminem świadczonych usług, w tym usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), określający zasady sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Sklep Internetowy – serwis dostępny pod adresem www: sklep.protektor-polska.pl, za pośrednictwem którego Sprzedający oferuje Towar, możliwy do nabycia przez Kupującego

3. Sprzedający – PROTEKTOR-POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy (kod: 85-079) przy ul. Kościuszki 27/610, posiadający REGON: 382358932, NIP: PL 967142494

4. Kupujący – osoba fizyczna (w tym również Konsument), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

5. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6. Strony – Sprzedający i Kupujący

7. Towar – rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedającego, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z informacją potwierdzającą warunki sprzedaży, potwierdzeniu przez Kupującego zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach wskazanych przez Sprzedającego i zaksięgowaniu należnej ceny za towar na rachunku bankowym Sprzedającego.

9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017 r., poz. 1907 ze zm.)

10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, stanowiące ofertę kupna zamawianych Produktów.

11. Elektroniczne płatności – system płatności on-line, umożliwiający dokonanie zapłaty za zamówiony Towar

12. Formularz rejestracji – dostępny na stronie www formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

13. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach; założenie Konta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji oraz zatwierdzenie linku aktywacyjnego poprzez jego kliknięcie,

14. Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu segregację wybranych Towarów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Towarów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie Towarów z Koszyka.

§ 4 Usługi elektroniczne świadczone przez sprzedającego (dotyczy zamówień składanych przez stronę www)

1. W Sklepie Internetowym Sprzedający udostępnia następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Konto: Kupujący chcący skorzystać z tej usługi musi: wypełnić Formularz rejestracji, kliknąć przycisk „Zarejestruj się” oraz potwierdzić zamiar utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

3. Sprzedający świadczy usługę elektroniczną Konto nieodpłatnie oraz przez czas nieokreślony. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Kupujący ma możliwość usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania na adres Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

4. Formularz Zamówienia: korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do Koszyka w sklepie internetowym. Aby złożyć Zamówienie Klient musi: dodać do Koszyka Towar i określić jego ilości, podać dane osobowe/firmowe i dane teleadresowe identyfikujące Kupującego, wskazać adres do wysyłki, zatwierdzić poprawność Formularza Zamówienia.

5. Kupujący jest zobligowany do podania następujących danych w Formularzu Zamówienia: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Kupujący będący przedsiębiorcami zobligowani są do podania numeru NIP swojej firmy.

6. Sprzedający świadczy usługę elektroniczną Formularz Zamówienia nieodpłatnie. Usługa ta ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu w momencie złożenia Zamówienia lub zaniechania składania Zamówienia przez Kupującego.

7. Newsletter: aby skorzystać z tej usługi, Kupujący musi podać adres swojej poczty elektronicznej w polu „Newsletter” widocznym na stronie www lub zaznaczyć odpowiedniego checkboxa w momencie wypełniania Formularza Zamówienia. Po podaniu adresu poczty elektronicznej Klient zostaje dodany do listy subskrybentów Newslettera.

8. Sprzedający świadczy usługę elektroniczną Newsletter nieodpłatnie przez czas nieokreślony. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma możliwość wypisania się z Newslettera poprzez ponowne podanie w polu „Newsletter” widocznego na stronie www adresu poczty elektronicznej i kliknięciu przycisku „Wypisz się”.

9. Kupujący jest zobligowany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także kierując się dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Kupujący jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 5 Przyjęcie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość można składać w sposób określony w § 1 ust. 10 i 11 Regulaminu.

2. Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza obszarem kraju.

3. Sprzedający prezentuje Towary na stronie www wraz z cenami netto i cenami brutto, które wyrażone są w polskich złotych PLN.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z Towarami.

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia warunków umowy sprzedaży, dostępności Towaru oraz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, ustalenia terminu, miejsca i sposobu odbioru zamawianego Towaru, oraz ustalenia indywidualnych kosztów związanych z odebraniem Towaru.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

7. Potwierdzenie warunków umowy zostanie niezwłocznie przesłane Kupującemu przez Sprzedającego w formie wiadomości e-mail. W potwierdzeniu warunków umowy znajdą się informacje o przedmiocie zamówienia, numerze zamówienia, łącznej cenie, sposobie płatności oraz sposobie i terminie odbioru albo dostawy Towaru. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia widniała będzie informacja o dostępności Regulaminu na stronie www obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z obowiązującym regulaminem stanowią integralną część Umowy sprzedaży i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron

8. Po otrzymaniu warunków umowy, o których mowa w ust. 7, Kupujący jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o ich akceptacji. Zapłata przez Kupującego ceny za towar wskazanej w potwierdzeniu warunków umowy, stanowić będzie oświadczenie Kupującego o akceptacji warunków umowy.

9. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z informacją potwierdzającą warunki sprzedaży i Przyjęcie Zamówienia do realizacji, potwierdzeniu przez Kupującego za pomocą wiadomości email zawarcia Umowy sprzedaży i zaksięgowaniu należnej ceny za towar na rachunku bankowym Sprzedającego.

10. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, natomiast Sprzedający przystąpi do fizycznej realizacji Zamówienia.

11. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do odebrania zamówienia przez Kupującego) będzie za każdym razem indywidualnie ustalany przez Strony. Na czas realizacji zamówienia wpływ mają m.in. dostępność Towaru u producenta, czas niezbędny na przygotowanie zamówienia.

12. Kupujący informowany jest o braku dostępności produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

13. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia do realizacji w szczególności gdy: a. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji, b. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru, c. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.

14. W przypadku nie przyjęcia złożonego Zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

§ 6 Płatności

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w polskich złotych zarówno netto (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług) jak i brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług).

2. Obowiązującą ceną jest cena Towaru widniejąca przy nim w dniu składania Zamówienia.

3. Do każdego zakupionego Towaru dołączony zostanie dowód zakupu,

4. Płatności za zakupiony Towar można dokonać przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

5. Przygotowanie zamówienia jest realizowane po otrzymaniu zapłaty.

6. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przelewem zwykłym lub internetowym wynosi 7 dni od dnia Przyjęcia Zamówienia do realizacji. Nieuiszczenie płatności w terminie oznacza anulowanie zamówienia. Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji.

7. Za termin płatności uważa się moment zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

§ 7 Odbiór Towaru

1. Sprzedający oświadcza, że sam nie podejmuje się dostarczania Towaru Kupującemu, chyba że Strony w ramach indywidualnych ustaleń warunków umowy ustalą inaczej.

2. Kupiony Towar odbierany jest w miejscu i czasie uzgodnionym ze Sprzedającym, osobiście przez Kupującego lub przez firmę świadczącą usługi transportowe/kurierskie, której Kupujący zleci wykonanie usługi odbioru i dostarczenia Towaru.

3. Koszty odbioru Towaru ponosi Kupujący, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

4. Towar może być objęty darmową dostawą, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego w prezentacji Towar.

5. Towar odbierany przez Kupującego powinien zostać odebrany pod względem ilościowym i jakościowym, obejmującym możliwe do stwierdzenia ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które muszą być potwierdzone na dokumencie odbioru. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Sprzedającego, a także umożliwić zbadanie dostarczonego towaru.

6. Kupujący za dodatkową opłatą (tzw. opłatą transportową), której wysokość jest każdorazowo ustalana przez Strony, może zlecić Sprzedającemu zorganizowanie na rzecz i w imieniu Kupującego transportu Towaru na miejsce dostawy poprzez wyszukanie niezależnej firmy świadczącej usługi transportu/kurierskie.

7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania Towaru. W przypadku gdy Towar zostanie nieodebrany przez Kupującego, zobowiązany on będzie do pokrycia wszystkich kosztów i strat powstałych w wyniku niepodjęcia przesyłki zarówno po stronie Sprzedającego jak i firmy świadczącej usługę przewozową.

8. Wszelkie ryzyka, w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru, przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru osobiście Kupującemu, upoważnionej przez Kupującego osobie lub niezależnemu przewoźnikowi świadczącego na rzecz Kupującego usługę dostarczenia Towaru.

9. Przy odbiorze Sprzedający ma prawo skontrolować tożsamość osoby odbierającej Towar poprzez: wylegitymowanie jej w oparciu o dowód tożsamości, poproszenie o podanie numeru zamówienia, a w przypadku firmy świadczącej usługę przewozu numer listu przewozowego. W przypadku braku potwierdzenia tożsamości osoby chcącej odebrać Zamówienie, Sprzedający ma prawo wstrzymać wydanie Zamówienia.

10. W przypadku odebrania Towaru, na kupującego przechodzi odpowiedzialność.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty umówionego odbioru osobistego nie odbierze Towaru. W tej sytuacji Sprzedający Zwróci Kupującemu kwotę zamówienia przelewem bankowym.

§ 8 Reklamacje

1. Towary oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego w prezentacji Towaru . Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, dostępnej na stronie internetowej.

2. Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek sprzedaży Towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres info@protektor-polska.pl lub listownie na adres Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym, prosi się o załączenie dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura), wskazane daty powstania wady, opisania wady, załączenia zdjęć wadliwej rzeczy, a w celu przyspieszenia rozpatrzenia zgłoszenia roszczenia zgłaszanego przez Kupującego. Zaleca się składanie reklamacji na formularzu udostępnianym przez Sprzedającego na stronie www.

4. Sprzedający zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedający rozpatruje reklamację: a) w stosunku do Kupującego będącego Konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci (tj. od dnia złożenia reklamacji lub od dnia uzupełnienia reklamacji o którym mowa w ust. 7). b) w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem w najkrótszym czasie możliwym do weryfikacji i zbadania zasadności reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na piśmie na adres Kupującego lub elektronicznie na adres poczty e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie, w zależności od tego w jaki sposób zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne.

8. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

9. Sprzedający nie odpowiada za wady Towaru, w przypadku gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy sprzedaży o wadach tych wiedział.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

4. Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail info@protektor-polska.pl lub listownie na adres Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres uprzednio uzgodniony ze Sprzedającym. Do zwracanego Towaru powinien zostać dołączenie dowód zakupu Towaru (np. paragon, faktura, potwierdzenie zamówienia).

6. Zwrócony Towar powinien być pełnowartościowy, w stanie niepogorszonym, aby Sprzedający mógł go ponownie sprzedać, bez konieczności obniżania ceny. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności na rzecz Sprzedającego. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Kupującym nie będącymi Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustaw wskazanych w treści Regulaminu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wskazanym przez Sprzedającego, nie wcześniej jednak niż przed ich opublikowaniem. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania, chyba że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedającego o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

3. Umowy sprzedaży zawierane za pomocą środków porozumiewania się na odległość są spisywane w języku polskim

4. Regulamin obowiązuje od 20.03.2018r.